REGULAMIN SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ SKLEPU PILARART.PL

§ 1.

Regulamin określa zasady sprzedaży produktów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego prowadzonego przez sprzedawcę.

 

§ 2.

Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:

sprzedawcy - oznacza Świat Muszli i Minerałów Grzegorz Pilarczyk ul. Kcyńska 5, 61-046 Poznań, NIP: 782-002-68-41
sklepie internetowym - oznacza to prowadzony przez sprzedawcę punkt handlowy, umieszczony na witrynie internetowej pod adresem: www.pilarart.pl
produktach - oznacza to towary, które oferowane są przez Sprzedawcę w sklepie internetowym,
kliencie - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nie posiadająca osobowości prawnej, dokonującą zakupu produktów w sklepie internetowym.

§ 3.

Rozpoczęcie korzystania ze sklepu internetowego wymaga rejestracji klienta.
W wyniku rejestracji klient wybiera login i hasło używane przy każdorazowej wizycie w serwisie pilarart.pl
Klient dokonuje pierwszej rejestracji poprzez:
wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz zaakceptowanie zawartych w nim warunków,
podanie wszystkich niezbędnych danych osobowych, gwarantujących poprawny kontakt między Sprzedającym a Kupującym.
Każde kolejne wejście do sklepu internetowego wymaga zalogowania się poprzez podanie prawidłowego loginu oraz odpowiadającego mu hasła.

§ 4.

Dokonanie zakupu produktu oferowanego przez sklep internetowy wymaga złożenia przez klienta zamówienia na oznaczony produkt oraz jego potwierdzenia.
Klient składa zamówienie poprzez:
wybór produktu, z zaznaczeniem ilości
podanie danych, które potrzebne sa do wysyłki (podanie tylko wtedy, jeśli dane do wysyłki są inne niż podane przy rejestracji)
postępowanie zgodnie z instrukcjami zawartymi w panelu zamówienia.
Zamówienia z nieprawidłowymi danymi klienta lub nieprawidłowo wypełnione będą realizowane tylko wówczas jeśli uda nam się uzyskać kontakt elektroniczny i klient poprawi dane.
W przypadku wystąpienia niejasności w zakresie wypełnienia przesłanych danych, sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia. O fakcie tym sprzedawca zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić klienta drogą elektroniczną.

 

§ 5.

Zamówione produkty dostarczane będą za pośrednictwem Poczty Polskiej i firmy InPost pod adres podany przez klienta w formularzu zamówienia.
Koszt dostawy jest w całości pokrywany przez klienta. Aktualna wysokość kosztów dostawy produktu podawana jest poprzez uwidocznienie kosztu dostawy na stronie zamówienia. Jeśli koszty dostawy będą wyższe, Sprzedający zobowiązany jest poinformowac o tym fakcie Kupujacego przed wysyłką zamówienia.
Sprzedawca oświadcza, że obowiązującą klienta ceną sprzedaży poszczególnych produktów jest cena określona w potwierdzeniu zamówienia. Cena ta jest ceną brutto i obejmuje podatek od towarów i usług w stawce obowiązującej w chwili realizacji zamówienia.Jeżeli cena faktyczna różni się od ceny podanej na stronie, zamówienie zostanie przyjęte do realizacji po zaakceptowaniu zmienionej ceny przez klienta.

§ 6.

Jeżeli klient posiada status konsumenta w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego przysługuje mu zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22, poz. 271 z późn. zm.) przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, poprzez złożenie sprzedawcy stosownego oświadczenia na piśmie w terminie do 14 dni od dnia wydania klientowi produktu.
W przypadku pozostałych Klientów nie posiadających statusu konsumenta zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy kodeksu cywilnego.

§ 7.

Po otrzymaniu przesyłki klient ma obowiązek sprawdzenia zawartości przesyłki w obecności pracownika Poczty Polskiej albo firmy kurierskiej, a w przypadku stwierdzenia uszkodzenia zawartości lub jej braku, spisania reklamacji wraz z tym pracownikiem.
Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałe podczas transportu będą rozpatrywane tylko w momencie odbioru przesyłki w obecności pracownika Poczty Polskiej albo firmy kurierskiej. Warunkiem przyjęcia tego typu reklamacji będzie spisanie wraz z tym pracownikiem protokołu reklamacyjnego.

§ 8.

Informacje o sprzedawcy będą każdorazowo potwierdzone przez sprzedawcę na piśmie najpóźniej w momencie dostarczenia produktu klientowi.
Poprzez zarejestrowanie lub zalogowanie się do sklepu internetowego klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym przez sprzedawcę. klientowi przysługuje prawo dostępu do jego danych osobowych oraz ich poprawiania i żądania ich usunięcia. Administratorem danych osobowych zbieranych na potrzeby realizacji i obsługi klientów sklepu pilarart.pl
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych produktów ze sprzedaży.

§ 9.

W przypadku, gdy klient posiada status konsumenta w rozumieniu art. 22 1 kodeksu cywilnego do zasad sprzedaży produktów w sklepie internetowym stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22, poz. 271 z późn. zm.).
W pozostałym zakresie stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

§ 10.

Niniejszy regulamin dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie www.pilarart.pl
Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady składania zamówień w sklepie internetowym.
Każdy klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią regulaminu, a złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją jego postanowień.

§ 11.

1. Zamówienia dzielimy na ogólne i indywidualne. Status zamówień indywidualnych przyznaje sprzedawca.

2. Czas realizacji zamówień ogólnych trwa do 2 tygodni, termin realizacji zamówień indywidualnych uzgadniany jest ze sprzedawcą.

§ 12.

1. Sprzedawca ma prawo odmówić realizacji zamówienia indywidualnego bez podania przyczyn, informując klienta o tym, że jego zamówienie nie zostanie zrealizowane.